ភ្លេីងអំពូលសឡា មានតេឡេបញ្ជា Solar sensor 6 led outdoor light

  • 9.00$
  • Product Code:
  • Availability: 50
  • ជាប្រភេទអំពូលដែលស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ មានភ្លេីង៦គ្រាប់ដែលជះពន្លឺភ្លឺខ្លាំង និងមានតេឡេបញ្ជាបិតបេីក ថែមទាំងមានសេនសឺរ( sensor ) ពេលមនុស្សដេីរកាត់នឹងភ្លឺដោយខ្លួនឯង ។

ជាប្រភេទអំពូលដែលស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ មានភ្លេីង៦គ្រាប់ដែលជះពន្លឺភ្លឺខ្លាំង និងមានតេឡេបញ្ជាបិតបេីក ថែមទាំងមានសេនសឺរ( sensor ) ពេលមនុស្សដេីរកាត់នឹងភ្លឺដោយខ្លួនឯង ។

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good